top of page

Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest

TOMASZ HŁADUN, prowadzący działalność gospodarczą

POTRZEBNI BAND Tomasz Hładun,

ul. Jędrzejowska 41,

55-100 Trzebnica,

NIP: 869-187-99-89,

adres e-mail:  potrzebniband@gmail.com,

tel.: 509 963 499.

 

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH:
Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informacje, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: potrzebniband@gmail.com;
• telefonicznie, pod numerem telefonu: 509 963 499;

• listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych:

POTRZEBNI BAND Tomasz Hładun, ul. Jędrzejowska 41, 55-100 Trzebnica

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystywane są w następujących celach:
• zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową,
• wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych,  tzw. uprawnionym podmiotom, sądowi i prokuratorowi),
• dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy,
• marketingu usług świadczonych przez Administratora danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
1. przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy (3 lata od rozwiązania umowy), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług,
2. do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane.

ODBIORCY DANYCH
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji usług na Państwa rzecz, w tym realizujących usługi wsparcia technicznego oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych.
Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa będą musiały być przekazane tak zwanym uprawnionym organom, Policji, prokuraturze

.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
• dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
• sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
• ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,
• usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezpodstawnie,
• przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych (np. innemu usługodawcy) lub przesłania ich do Państwa.

PRZETWARZANIE DANYCH W OPARCIU O WYRAŻONĄ ZGODĘ
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:
1. wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów,
2. z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba że Administrator danych wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Do zawarcia umowy o świadczenie usług wymagane jest podanie przez Państwa danych wskazanych w formularzu umowy. Dopuszczalny zakres zbierania i przetwarzania tych danych jest obecnie określony obowiązującą ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (art. 161 ust. 2). Podanie tych danych przy zawieraniu umowy nie jest wymogiem ustawowym, ale wiąże się z obowiązkiem Administratora danych  związanym z potwierdzeniem zgodności podanych przez klienta danych w celu zawarcia, jak i wykonania umowy. Bez tych danych nie będziemy mogli realizować zawartej umowy.
Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych, których nie podanie znacząco utrudni lub spowoduje brak możliwości kontaktu z Państwem (np. numer telefonu lub e-mail), ale nie wpłynie na możliwość zawarcia umowy.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

bottom of page